Phát chi phí học tập học kì I 2019- 2020

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT  HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
NĂM HỌC 2019-2020

Mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP: 100.000đ/người/tháng: 

Đối tượng: Hộ nghèo

HỌC KÌ I: 4 tháng (từ tháng 09/2019 - 12/2019)

Dowload danh sách Ho tro chi phi hoc tap HKI, 2019-2020.xls

Bài viết liên quan